சர்க்கரை நோயாளிகள் ஏன் நெஞ்சுவலியை உணர்வதில்லை?

சர்க்கரை நோயாளிகள் ஏன் நெஞ்சுவலியை உணர்வதில்லை? என்பது குறித்து நாராயணா இதய மையத்தின்

தலைமை இதய மருத்துவர் கிரீஷ் தீபக் விளக்குகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *