வலிநிவாரணிகளால் நன்மையா? தீமையா?

வலிநிவாரணிகளால் நன்மையா? தீமையா? டாக்டர்.முருகானந்தன்