சர்க்கரை நோயாளர்களின் தோள்படை வலி

சர்க்கரை நோயாளர்களின் தோள்படை வலி:

டாக்டர்.செரின் ரோஸ்,பிசியோதெரபிஸ்ட்