கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்

கொரானா காலத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை உண்மைகள் சுவாசத்தைப் பற்றியதாகும். இது கொரானா காலத்திற்கு மட்டும் பொருந்தாது;எந்தக் காலத்திற்கும் பொருந்தும் உண்மைகளாகும்.சுவாசிப்பது என்பது ஜீவனுடன் இருப்பதாகும்.நாடோடிப் பாடல் ஒன்று உண்டு:தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு;அது…

View More கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்